Årsmöte 2017

 

            

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          ÅRSMÖTE

 

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Köpings Brandmuseum

 

Onsdag 2017-02-15 kl 18.30

 

 Plats:                      Brandstationens lektionssal i Köping, närvarande 25 st.

 

 § 1                         Tommy Dömstedt  hälsade samtliga hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 § 2                         Kallelse till årsmötet har skett i laga ordning, dels genom mail och dels genom brev till de som inte har mail.

 

 § 3                         Dagordningen godkändes enligt förslag.

 

 § 4                         Till ordförande för årsmötet valdes Tomas Fransson från Räddning-stjänsten i Köping.

 

                             Till protokollsekreterare valdes Ragnar Johansson.

 

                             

 § 5                         Bernt och Ingrid Jansson valdes till att justera dagens protokoll.

 

 

§ 6                         Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av sekreteraren och godkändes.

 

 

§ 7                         Kassören läste upp förvaltningsberättelsen, vilken godkändes och

 

                             lades till handlingarna.

 

                             

§ 8                         Revisorernas berättelse lästes upp av Anita Karlsson och lades till handlingarna.

 

                             

§ 9                         Årsmötet beviljade FKBM:s styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 

§ 10                       Till ordförande för 2017 valdes Tommy Dömstedt.

 

                              Ragnar Johansson valdes till ledamot i styrelsen för 2 år.

 

               Håkan Kuhlin och Stig Blomdahl står kvar som ledamöter för ytterligare 1 år.

 

                              Det fattas en ledamot så styrelsen fick i uppdrag att lösa den frågan under våren tillsammans med valberedningen.

 

                              Till suppleanter för 2 år valdes Rolf Andersson och Pär Leval.

 

                              Anita Karlsson och Hans Dömstedt fortsätter som revisorer för ytterligare 1 år.

 

                              Valberedningen består av Lars Johansson och Kenneth Ferm.

 

                              Årsmötet godkände valberedningens förslag.

 

 

§ 11                       Medlemsavgiften bestämdes till MINST 100:-/år och person.

 

                              Bernt Jansson berättade av KUJ har, förutom årsavgift, en livslång medlemsavgift på 3000:-/person.

 

 

 

§ 12                       Mats Tengvall informerade om att föreningen jobbar på att ordna en ”veteranträff” under våren. Tanken är att bjuda in f d anställda vid Brandkåren i Köping och Kolsva och föreningens medlemmar. Inbjudan och program för ”veteranträffen” kommer att skickas ut så snart vi kan.

 

  § 13                       Det har inte kommit några motioner till årsmötet.

 

 

 § 14                       Tommy Dömstedt rapporterade att årets ”Brandbilsrally” är inställt

 

                              p g a avsaknad av arrangör. Brandhistoriska Sällskapet återkommer med inbjudan till 2018 eftersom arrangör finns.

 

 

 

§ 15                       För övrigt informerade Tommy Dömstedt om att föreningens Volvo Trygge/F83 1968 är färdigrustad och klar att visas upp vid lämpliga tillfällen.

 

                              Vi fortsätter nu att rusta upp vår Willys Jeep under årets ”arbetsmöten” på måndageftermiddagarna.

 

                              Vi förde en diskussion kring riskerna med att skjutsa barn i föreningens fordon och ansvarsfrågan kring det. Tomas Fransson meddelade att Räddningstjänsten har slutat göra det.

 

 

 

§ 16                       Tommy Dömstedt tackade Tomas Fransson och Mats Tengvall för deras insatser med tulpaner i medföljande vas. Därefter tackade han alla för visat intresse och årsmötet avslutades med kaffe och information från Tomas Fransson om händelser under 2016 som Räddningstjänsten ryckt ut på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Köpings Brandmuseums årsmöte den 17.2.2016

 Plats: Köpings Brandstation.     21 deltagare.

§ 1. Ordf. Tommy Dömstedt hälsade deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Utskick till årsmötet gogkändes.


§ 3. Dagordningen godkändes.

§ 4. Tomas Fransson valdes till ordförande för mötet och Stig Blomdahl valdes till sekreterare.

§ 5. Till protokolljusterare valdes Rolf Andersson och Anders Sjöman.

§ 6. Stig Blomdahl läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

§7.  Tommy Dömstedt läste upp förvaltningsberättelsen som godkändes.

§ 8. Revisorn Mona Urbig läste upp kassaberättelsen som godkändes.

§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10. Val av: ordf. för 1 år, Tommy Dömstedt

      Ledamot för 2 år, Stig Blomdahl och Håkan Kuhlin

      Revisorer för 1 år, Anita Karlsson och Hans Dömstedt

§ 11. Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad 100:- /år.

§12. Inga framlagda ärenden fanns.

§ 13. Inga framlagda motioner fanns.

§ 14. - Tommy Dömstedt rapporterade om brandbilsrallyt i Trollhättan.

         - Köping Museum vill bygga om utställningen.

         - Vi har fått 25000:- från Sparbanksmiljonen till Willys Jeepen.

         - Lasse Johansson informerade om att vi tittar på att göra om hemsidan.

         - Sten Lindqvist informerade om att det kommer ut en bok ang.

           Köpingsbranden.

§ 15. Inga övriga frågor.

§ 16. Avslutning.

Mötesordförande Tomas Fransson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tommy tackade Tomas och Mona Urbig som slutar som revisor varsin blomsterbukett.

Tomas visade film och informerade om branden i Ramnäs.

Tommy visade film från Brandkårens 75 års jubileum.

Tomas överlämnade en klocka i mässing till föreningen.

 

Föreningen bjöd avslutningsvis deltagarna på kaffe med dopp.

 

Stig Blomdahl skrev.

                                      

 

---

 

                       Kallelse till årsmöte i FKBM 2016

Härmed kallas du/ni till årsmöte den 17 feb.2016 kl.18.30 i lektionssalen på Räddningstjänsten i Köping.

Förhandlingar enligt dagordning från gällande stadgar.

Motioner till årsmötet skall lämnas skriftligen senast den 8 feb. 2016 till

Tommy Dömstedt, Ågatan 22, 731 33 Köping eller via mail till

   < Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. >

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe med dopp.

 

Välkommen hälsar styrelsen i Föreningen Köpings Brandmuseum

                                         

---

 

Härmed kallas du/ni till årsmöte 2015-02-18 kl. 18.30 i lektionssalen på Räddningstjänsten i Köping.

Förhandlingar enligt dagordning från gällande stadgar. Stadgarna i föreningen har reviderats. Förslag på nya stadgar kommer att presenteras på årsmötet för beslut.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-09.

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe med dopp och avd.chef Thomas Fransson kommer att visa bilder och informera angående skogsbranden i Västmanland.

Välkommen hälsar styrelsen i Föreningen Köpings Brandmuseum

Förslag till stadgar för Föreningen Köpings brandmuseum.pdf

Stadgar: Mats Tengvall skrev.

                                           

_ _ _ 

 

                                                                              

Föreningen Köpings Brandmuseums årsmöte 2014

Årsmötet för 2014 genomfördes på brandstationen onsdagen den 12 mars 2014.

20 medlemmar var närvarande vid mötet.

Till ordförande för mötet valdes Anders Dahlberg,

sekr. Stig Blomdahl,

justeringsmän Ingrid Jansson och Bernt Jansson.

Stig Blomdahl redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2013 som godkändes och lades till handlingarna.

Mats Tengvall redogjorde för årets resultaträkning som godkändes och lades till handlingarna.

Mona Urbig läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valberedningens förslag till ledamöter för 2014 antogs enl. följande:

Till ordförande i föreningen på två år valdes Tommy Dömstedt.

Till sekreterare på två år Stig Blomdahl.

Ledamot på två år Håkan Kuhlin.

Som fanbärare valdes Ragnar Johansson

Till revisorer för ett år valdes Mona Urbig och Camilla Sellholm.

Till valberedning på ett år valdes Lars A. Johansson och Kennet Ferm.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrad 100:- / år.

På förslag av styrelsen beslutades att vår medlem Waldemar Andersson, som var med och startade föreningen, skall utses till Föreningen Köpings Brandmuseums hedersmedlem.

Rapporter enligt följande:

Tommy Dömstedt rapporterade om vårt deltagande i veteranbrandbilsrallyt i Luleå 26 – 30 juni 2013.

Årets rally går av stapeln i Ystad den 30 maj – 1 juni 2014.

Som vanligt deltar vi på nationaldagen den 6 juni 2014 vid Gammelgården.

Arbetskvällar har varit 38 st.

Besökare på museet 472 personer.

Föreningen har 104 medlemmar.

Föreningen deltog vid invigningen av Museistråket.

Besök av förskolan från Nyckelberget med guidning.

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.

Kvällen avslutades med filmvisning från brandbilsrallyt i Luleå av Lars A. Johansson.

Och kaffe med bröd serverades.

 

Föreningen Köpings Brandmuseum

Styrelsen

 

Anders Dahlberg skrev.

 

 

Årsmöte 2014

Föreningen Köpings Brandmuseum håller sitt årsmöte onsdagen den 12 mars 2014 kl. 18.30 på Köpings Brandstation (lektionssalen).

Sedvanlig årsmötesförhandling.
Motioner till styrelsen kan lämnas skriftligen till Tommy Dömstedt, Ågatan 22, 73133 Köping eller via mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Kaffe med bröd serveras.

Nya som gamla medlemmar är varmt välkomna!

Styrelsen.

                                            

 

                                      

 

---

 

 

Föreningen Köpings Brandmuseums årsmöte 2013.

 

Årsmötet för 2013 genomfördes på brandstationen onsdagen den 20 februari.

14 medlemmar var närvarande vid mötet.

Till ordförande för mötet valdes Tommy Dömstedt, sekr. Ragnar Johansson, justeringsmän Hans Dömstedt och Bernt Jansson. Ragnar Johansson redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2012 som godkändes och lades till handlingarna.

Mats Tengvall redogjorde för årets resultaträkning som godkändes och lades till handlingarna.

En fråga väcktes om köp av Museets Willys Jeep, men mötet bordlade frågan tills vidare.

Anders Dahlberg läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valberedningens förslag till ledamöter för 2013 antogs enl. följande: kassör för två år Mats Tengvall, ledamöter för två år blev Ragnar Johansson och Karl-Gunnar Andersson. Suppleant för ett år Per Leval.

Till revisorer för ett år valdes Mona Urbig och Camilla Sellholm.

Valberedning på ett år Lars A. Johansson och Kennet Ferm.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrad 100:- / år.

Kallelse till årsmötet kommer även i fortsättningen att ske genom e-mail och per brev.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Rapporter enligt följande:

Tommy Dömstedt rapporterade om vårt deltagande i veteranbrandbilsrallyt i Luleå 26 – 30 juni 2013.

Museiestråket invigs den 18 maj. Då kommer ångfartyget Mariefred från Skärgårdsstiftelsen att visa upp sig vid övre hamnen.

Som vanligt deltar vi på nationaldagen den 6 juni vid Gammelgården.

Museienatten blir den 24 augusti 2013. Då har även Släktforskarförbundet årsmöte i Köping och där brukar deltagarantalet ligga på 3000-5000 personer. Så förhoppningen är att deltagarna besöker våra museer.

Anders Dahlberg rapporterade från vår uppvaktning av Bil & Teknikhistoriska Museet som firade 25 års jubileum. Vår present, en modellbrandbil blev uppskattad och finns nu i en monter i ankomsthallen på Bil & Teknikhistoriska museet.

Karl-Gunnar, Håkan och Lars arbetar för fullt med renoveringen av vår brandbil Volvo Trygge 1968. Under vintern får vi vara på brandstationen för att svetsa och slipa på bilen, då vår Räddningschef stöttar oss med lokalfrågan.

Bernt Jansson saknade upgifter om antalet medlemmar i föreningen men Ragnar kunde meddela att det är totalt 105 st. medlemmar 31.12.2012.

Bernt informerade om att Föreningen Nyströmska Gårdens Vänner kommer att upplösas! Då kommer skötseln av gården att handhas av Köpings Museum fr.o.m. våren 2013.

Under museinatten kommer KUJ att samarbeta med Kalklinbanans Vänner meddelar Bernt Jansson.

Mats Tengvall efterlyser en medlemsaktivitet till medlemmarna med respektive, helst under våren. Styrelsen får till uppgift att komma med förslag till aktivitet.

Årsmötet avslutades med fika, samt visades ett avsnitt på DVD-skiva från brandbilsrallyt i Norrköping -Söderköping maj 2012.

Föreningen Köpings Brandmuseum

Styrelsen

 

Anders Dahlberg skrev.