Årsmöte

 

     

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FKBM 2020

 

Härmed kallas Du till årsmöte onsdag 26 februari kl 18.30.

Plats: Lektionssalen på Räddningstjänsten i Köping (Brandstn)

Motioner ska skickas till styrelsen på mailadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  .

 

Föreningen bjuder som vanligt på kaffe med dopp.

 

 

VARMT VÄLKOMNA önskar styrelsen!

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Köpings Brandmuseum

Plats:              Lektionssalen på Brandstationen i Köping

Tid:                Onsdag den 27 februari 2019 kl 18.00

Närvarande:    Tommy Dömstedt, Ragnar Johansson, Kenneth Ferm,

                       Lars Johansson, Håkan Kuhlin, Björnar Johnsen, Gunilla

                       Engvall, Åke Carlsson, Erik Lundkvist, Mats Sjöberg, Anders

                       Sjöman, Rolf Andersson, Tomas Fransson och Mats Tengvall

 

Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för två medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

 

§ 1. Årsmötets öppnande

 

Tommy Dömstedt hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

Till ordförande valdes Tomas Fransson och till sekreterare valdes Ragnar Johansson.

 

§ 3. Kallelse till årsmöte

 

Årsmötet godkände att kallelsen skett i laga ordning.

 

§ 4. Dagordningens godkännande

 

Dagordningen godkändes i befintligt skick.

 

§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 

Till protokolljusterare för dagens möte valdes Mats Sjöberg och Håkan Kuhlin, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.

 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

 

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

 

Tommy Dömstedt läste upp förvaltningsberättelsen som lades till handlingarna och godkändes.

 

 

Protokoll fört vid årsmöte för FKBM 2019-02-27                               Sid. 2

 

§ 8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret

 

Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

 

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01—

2018-12-31.

 

§ 10. Valberedningens förslag till val av funktionärer

 

Till ordförande för 1 år valdes Tommy Dömstedt. Till ledamöter valdes Ragnar Johansson för 2 år och Håkan Kuhlin kvarstår på 1 år.

 

Tyvärr finns två vakanser i styrelsen.

 

Till suppleanter valdes Rolf Andersson och Pär Leval.

 

Håkan Larsson och Conny Fredrikson valdes till revisorer för 1 år.

 

Lars Johansson och Kenneth Ferm fortsätter som valberedning i 1 år.

 

§ 11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret

 

Årsmötet godkände styrelsens förslag att årsavgiften ska vara 100:- per medlem.

 

§ 12. Ärenden framlagda av styrelsen

 

Det finns inga ärenden framlagda.

 

§ 13. Inlämnade motioner till årsmötet

 

Några motioner har inte kommit till styrelsen.

 

§ 14. Rapporter

 

Tommy Dömstedt informerade angående ombyggnad av muséet och arbetet med Willys Jeepen. Ombyggnaden pågår under året och finansieras av Köpings Kommun/Köpings Museum genom museichef Roy Cassé. Pengar till att färdigställa Willys Jeepen finns i budgeten genom gåvor från Köpings Sparbank och Riksantikvarieämbetet. Arbetena kommer att pågå året ut och förhoppnings-vis är vi klara nästa år.

 

Protokoll fört vid årsmöte för FKBM 2019-02-27                               sid. 3

 

Tommy hälsade alla välkomna att hälsa på oss på arbetsmötena på måndags-eftermiddagarna under vår och höst. Vi bjuder på fika som vanligt ca kl 15.00.

 

§ 15. Övriga frågor

 

Mats Tengvall ifrågasatte FKBM:s hemsida. Den är inte aktuell eller uppdaterad under senaste året. Han tycker att i nuvarande skick borde den stängas ner. Tommy Dömstedt informerade om styrelsens arbete under året med att få hemsidan aktuell och på bästa sätt uppdaterad. Eftersom rätt kompetens saknas har vi för närvarande inte lyckats uppdatera hemsidan som varit önskvärt. Hans Jerner på Balder har avrått oss att stänga ner hemsidan eftersom det krävs en hel del arbete för att starta upp den igen.

 

Tre förslag lades fram till styrelsen:

 

Mats Tengvall föreslog att hemsidan tas bort.

Gunilla Engvall föreslog att styrelsen söker hjälp genom Köpings Museum för att hålla hemsidan uppdaterad.

Tomas Fransson föreslog att lämna sidan som ”passiv” hemsida.

 

Eftersom Ragnar Johansson avråder årsmötet att ta något beslut under ”Övriga frågor” delegerades frågan till styrelsen för vidare handläggning. Mats Tengvall reserverade sig mot beslutet.

 

§ 16. Årsmötets avslutning

 

Ordförande Tomas Fransson tackade årsmötet för visat intresse och avslutade mötet. Föreningen bjöd på fika och Tomas gav en redogörelse över hur Räddningstjänsten är organiserad i KAK-området och hur samarbetet med Örebro/Närke fungerar. Han visade också statistik över alla händelser i KAK under året samt informerade om några större händelser som Räddningstjänsten varit delaktig i.

 

Vid protokollet:  …………………………………………………..

                          Ragnar Johansson, sekreterare

 

Justeras:             ………………………………………………….

                          Tomas Fransson, mötesordförande

 

                          ………………………………………………….

                          Mats Sjöberg

 

                          ………………………………………………….

                          Håkan Kuhlin                                                                                         

 

+++++++9